Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego, obejmującą w szczególności:

  • tworzenie nowych spółek oraz przekształcanie istniejących, oferta obejmuje przygotowanie niezbędnych umów i kompletu dokumentów
    oraz rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • pełną obsługę funkcjonujących spółek prawa handlowego, obejmującą reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń oraz organizowanie Walnych Zgromadzeń oraz Zgromadzeń Wspólników, z uwzględnieniem obowiązujących zasad formalno-prawnych
  • opiniowanie i przygotowywanie umów zawieranych z klientami i kontrahentami
  • bezpośredni udział i wsparcie w negocjacjach biznesowych
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i administracyjnych, wszelkiego rodzaju pozwoleń, koncesji itp.
  • sprawy dotyczące zatrudnianych pracowników
  • reprezentację przedsiębiorców w sądach i przed organami administracji
  • polubowną i sądową windykację należności
logo320-bez-tla