Prawo medyczne

Kancelaria oferuje obsługę prawną lekarzy udzielających świadczeń pacjentom oraz prowadzących placówki medyczne, jak i obsługę prawną pacjentów.

 • sprawy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej względem pacjentów za błędy medyczne lub naruszenie praw pacjenta
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności karnej za popełnienie błędów medycznych, w tym błędów diagnostycznych, technicznych i terapeutycznych
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej
 • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z działalnością zawodową lekarzy
 • sprawy dotyczące zatrudnianych pracowników
 • polubowną i sądową windykację wierzytelności
 • reprezentację w postępowaniach karnych i cywilnych związanych z błędami medycznymi
 • reprezentację i prowadzenie spraw przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w tym przygotowywanie wniosków
  o ustalenie zdarzenia medycznego
 • dochodzenie odszkodowań za szkody za poniesione w następstwie błędów lekarskich
 • dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ( w tym cierpienia fizyczne i psychiczne związane z leczeniem i rehabilitacją )
 • dochodzenie zwrotu kosztów leczenia, w tym również kosztów zakupu sprzętu medycznego, kosztów rehabilitacji, kosztów dojazdów na wizyty lekarskie i badania
logo320-bez-tla