Pomoc prawna w sprawach cywilnych

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, obejmujące udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii pisemnych

 • dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych
 • egzekucja wszelkiego rodzaju roszczeń
 • pomoc prawna dla dłużników, upadłość konsumencka
 • przeciwdziałanie nieuczciwej windykacji
 • przygotowywanie projektów umów oraz opiniowanie istniejących umów pod względem ich zgodności z prawem i interesami klienta
 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień za poniesione szkody i krzywdy
 • wsparcie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami
 • darowizny oraz ich odwołanie
 • sprawy dotyczące spółek cywilnych
 • sprawy dotyczące wszelkiego rodzaju umów, w tym umów: sprzedaży, zlecenia, dzieła, kredytu, pożyczki, najmu, dzierżawy, użyczenia
 • sprawy związane z nabyciem prawa własności, jego utratą oraz ochroną prawa własności i posiadania
 • prowadzenie postępowań dotyczących zasiedzenia
 • sprawy dotyczące służebności gruntowych i osobistych
 • sprawy dotyczące służebności przesyłu, w szczególności dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej i wodociągowej na działkach prywatnych
 • sprawy dotyczące współwłasności, zarządu rzeczą wspólną, udziałów pożytkach i wydatkach, zniesienie współwłasności
 • zastaw na rzeczach i prawach
 • porady dotyczące prawidłowego i skutecznego sporządzenia testamentu
 • prowadzenie postępowań spadkowych w drodze stwierdzenia nabycia spadku oraz poświadczenia dziedziczenia
 • ochrona prawna spadkobierców i ich odpowiedzialności za długi spadkowe
 • sprawy dotyczące uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • dział spadku
 • roszczenia z tytułu zachowku ( ochrona interesów osób najbliższych spadkodawcy )
logo320-bez-tla